Kagemusha
TESSON Charles
Cahiers du cinéma n° 317
1980