Kagemusha
TESSON Charles
Cahiers du cinéma n° 317
1980
Une odyssée de la passion
TESSON Charles
Cahiers du cinéma n° 379
1986
La confusion des sentiments
TESSON Charles
Cahiers du cinéma n° 354
1983
Celui dont on parle
TESSON Charles
Cahiers du cinéma n° 378
1985
Ménage à trois
TESSON Charles
Cahiers du cinéma n° 355
1984